Континуирана едукација

1. “Основи на ЕКГ кај домашни миленици”

Предавач:  Проф. д-р Горан Николовски

Термини  на одржување:

  • 07.02.2015 од 10-17 часот
  • 07.03.2015 од 10-17 часот
  • 04.04.2015 од 10-17 часот

Број на учесници:  3-5 во една континуирана едукација.
Работилницата е акредитирана од Ветеринарната комора на Р.Македонија со 10 бода.
Информации на е-маил: gnikolovski@fvm.ukim.edu.mk или 02 3240-785 (од 8-16 часот).
Место на одржување:  Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје,
Ул. Лазар Поп Трајков 5-7, предавална бр. 3

2. “Ултразвучна дијагностика на репродуктивниот апарат кај крави”

Предавач:  Проф. д-р Тони Довенски

Термини  на одржување:

  • 27.02.2015 од 10-17 часот
  • 27.03.2015 од 10-17 часот
  • 24.04.2015 од 10-17 часот

Број на учесници:  3-7 во една континуирана едукација.
Работилницата е акредитирана од Ветеринарната комора на Р.Македонија со 10 бода.
Информации на е-маил: dovenski@fvm.ukim.edu.mk или на 02 3240-767 (од 8-16 часот)

Пребарување