Цели и задачи

Член 11
Целта на Комората е да ги штити и застапува стручните, економските интереси и професионалната чест на своите членови и да се грижи за исполнување на професионалните обврски. Врз основа на Законот и Статутот ги извршува следниве задачи:

 1. води регистар на членовите на Комората;

 2. на членовите им издава, продолжува и одзема лиценца за работа;

 3. го контролира и следи работењето на докторите по ветеринарна медицина;

 4. утврдува Кодекс на професионалните етички должности и права и го следи неговото спроведување;

 5. формира Суд на честа, кој разгледува и одлучува за повредите на Кодексот од страна на членовите на Комората и води дисциплинска постапка;

 6. планира и организира курсеви за унапредување на професионалните способности, научните знаења и експертиза за актуелни и значајни прашања од ветеринарен интерес;

 7. ги утврдува најниските цени на ветеринарните услуги,освен за услугите кои се од јавен интерес;

 8. по барање на Министерството, дава мислење и предлози при процесот на донесување акти со кои се регулираат прашањата, условите и начинот на вршење на ветеринарната дејност;

 9. донесува статут на Комората;

 10. обезбедува правна и професионална помош на своите членови;

 11. иницира покренување на постапка кај надлежните органи против лицата кои неовластено вршат  ветеринарна дејност;

 12. им помага на докторите на ветеринарна медицина при барањето на работа;

 13. организира и извршува издавачка и информативна дејност

 14. врши други работи и активности врз основа на јавните овластувања утврдени со Законот за ветринарно здравство, другите закони и со Статутот на Комората.

Пребарување