Историјат

Ветеринарната служба во своите почетоци беше организирана како Сојуз на друштва на ветеринарни лекари и техничари се до 1993 година, кога претседателството на седница одржана на ден 13.05.1993 година носи одлука со која Сојузот на друштвата на ветеринарни лекари и техничари се трансформира во Македонска Ветеринарна Комора

Комората е организирана како професионална  организација на ветеринарните стручњаци во државата,  вработени во сите сегменти на ветеринарната служба. Како таква,  Македонската Ветеринарна Комора успешно дејствува во унапредувањето на ветеринарната професија и улогата на ветеринарните професионалци  во ветеринарниот сервис на државата.

Со измените на Законот за ветеринарно здравство од 2007 и Статутот на Комората донесен на Собрание на ден 13.09.2008 година името на Македонската Ветеринарна Комора се менува во Ветеринарна Комора на Република Македонија и темелно се зајакнува нејзината позиција и улогата како институција со Јавни овластувања добиени од страна на државата, кои за цел имаат заштита и унапредување на стручните, научните и економските интереси  на докторите по ветеринарна медицина преку регистрација, лиценцирање, контрола на работата на ветеринарните стручњаци и нивна  континуирана едукација. На овој начин се надеваме дека  ќе се создадат услови ветеринарите во нашата држава да го добијат заслуженото место и позиција,  како и нашите колеги во Европа кон која искрено тежнееме.

Пребарување